Algemene voorwaarden

1. Algemene gebruiksvoorwaarden

1.1 Toepassingsgebied en definities

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Peer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Ommen en kantoorhoudende te 7731 MP Ommen aan de Jan Tooropstraat 25 (hierna: “Peer”). Peer is eigenaar van en beheert de website www.ikbenpeer.nl.

Definities

De volgende termen hebben, in het kader van deze voorwaarden, de volgende betekenis, tenzij de context dat anders vereist, en onder enkelvoud wordt ook meervoud verstaan en omgekeerd:

 • “Afzender”: is de persoon die de Website gebruikt om een pakketbezorging aan te bieden in ruil voor de bijdrage in de kosten van bezorging.
 • “Auto”: gaat over het voertuig dat door de Vervoerder voor een bezorging wordt ingezet.
 • "Bevestiging van de reservering": is hetgeen bedoeld wordt in paragraaf 2.4, onder 2.
 • “Bijdrage in de kosten”: het bedrag dat met betrekking tot de bezorging van het pakket door de Vervoerder en de Afzender is overeengekomen en dat door de Afzender wordt betaald als bijdrage in de kosten voor bezorging.
 • “Boekingsprijs”: de Bijdrage in de kosten plus een opslag ten behoeve van Peer voor de instandhoudingskosten van het online platform dat Afzenders en Vervoerders voor wat betreft pakketbezorging bij elkaar brengt.
 • “Dienst”: verwijst naar alle Diensten die door de Website aan de Leden worden aangeboden.
 • “Gebruikersaccount”: betekent een account op de Website die door een Lid werd aangemaakt en wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten die door de Website worden aangeboden.
 • “Lid”: verwijst naar een Afzender, Vervoerder of andere gebruiker van de Website.
 • “Peer”: het bedrijf dat de pakketbezorgingsdiensten op de Website aanbiedt en al zijn partners of groepen van dochterondernemingen.
 • “Vervoerder”: betekent een persoon die een aanbod van een Afzender heeft aanvaard en deze bezorgd.
 • “Voorwaarden”: betekent deze algemene gebruiksvoorwaarden, inclusief het verklaring van goed gedrag en het privacy beleid.
 • “Website”: houdt alle websites in die onderdeel zijn van Peer zoals: www.ikbenpeer.nl, en alle andere websites die door Peer worden onderhouden of beheerd en die gelijkwaardige Diensten aanbieden, dit inclusief alle mobiele applicaties en microsites.
 • “Zending”: betekent een bepaalde pakketbezorging van a naar b die een Afzender en een Vervoerder via de Website zijn overeengekomen.

1.2 Aanvaarden van de voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor elk gebruik van de Website. Door de Website te gebruiken, aanvaarden Leden deze voorwaarden, zelfs als het Lid geen gebruikersaccount creëert. Zolang deze voorwaarden niet worden aanvaard, wordt de toegang tot de Diensten geweigerd. Geen enkel Lid heeft het recht om slechts een deel van de voorwaarden te aanvaarden. Alle Leden gaan ermee akkoord om de voorwaarden van de verklaring van goed gedrag op te volgen en aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens conform het privacy beleid mogen worden verwerkt. Ingeval een Lid zich niet aan een van deze voorwaarden houdt, behoudt Peer zich het recht om het desbetreffende gebruikersaccount in te trekken en om alle Diensten voor dat Lid zonder kennisgeving op te schorten of in te trekken.

1.3 Variaties op de Voorwaarden, de Website en de Diensten

Peer behoudt zich het recht om te allen tijde de voorwaarden te wijzigen. Bovendien kan Peer te allen tijde zonder kennisgeving en zonder verplichting aan Leden de via de Website aangeboden Diensten, de functies van de Website en/of “de look en het gevoel” van de Website veranderen of verbeteren. Alle wijzigingen aan de Website, de Diensten of de voorwaarden gaan van kracht zodra die wijzigingen worden gepubliceerd. Zodra Leden na de publicatie van de gewijzigde voorwaarden van de door Peer aangeboden Diensten gebruikmaken, worden die gewijzigde voorwaarden als aanvaard beschouwd. De wijzigingen gelden niet voor reserveringen die vóór de publicatie van de gewijzigde voorwaarden werden gemaakt.

2. Gebruik van de Diensten

2.1 Gebruikersaccount en juistheid van informatie

Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet elk Lid een gebruikersaccount creëren. Het Lid gaat ermee akkoord om de door Peer gevraagde (persoonlijke) informatie te verschaffen. In het bijzonder zal het Lid worden gevraagd om zijn of haar voornaam, familienaam, leeftijd, aanspreektitel, geldige telefoonnummer en e-mailadres te geven. Het gebruik van de Website is beperkt tot personen boven de 18 jaar op het moment van de registratie. Leden gaan ermee akkoord en aanvaarden dat alle informatie die ze aan Peer verschaffen bij het creëren van hun gebruikersaccount op elk tijdstip in alle opzichten juist, volledig en accuraat is. Leden gaan er ook mee akkoord dat alle informatie die ze aan Peer verschaffen of publiceren met betrekking tot een Zending of een Bijdrage in de kosten, et cetera juist, accuraat en volledig is. Peer is niet aansprakelijk voor informatie dat door een Lid werd verschaft (inclusief, om twijfel te vermijden, door een ander Lid) dat onvolledig, inaccuraat, misleidend of vals is. Tenzij uitdrukkelijk door Peer toegestaan, zijn Leden beperkt tot één gebruikersaccount per Lid. Geen enkel gebruikersaccount mag namens een ander persoon worden gecreëerd.

2.2 Geen commerciële activiteit en status van Peer

De Website en de Diensten zijn strikt beperkt tot het leveren van een Dienst voor het in contact brengen van Afzenders en Vervoerders die als privé-personen een bepaalde Zending overeenkomen. De Diensten mogen niet worden gebruikt om een winstgevende pakketbezorging aan te bieden of te aanvaarden noch in een commerciële of professionele context. Vervoerders mogen geen winst halen uit een rit. De Diensten en de Bijdrage in de kosten mogen uitsluitend worden gebruikt om de kosten voor de Vervoerder te delen en niet om winst voor de Vervoerder op te leveren. De Vervoerder heeft niet het recht om winst te maken via de Bijdrage in de kosten, de frequentie van de Zendingen of het aantal vervoerde pakketten. Dat geldt voor alle via de Website geboekte activiteiten, gemaakte afspraken en geleverde Diensten en alle andere diensten of activiteiten die tussen de Afzender en Vervoerder zijn overeengekomen. Het adres waar het pakket door de Vervoerder moet worden afgehaald, het adres van bezorging, tijdstippen, de Bijdrage in de kosten moet op voorhand via de Website worden afgesproken. We herinneren Leden eraan dat het gebruik van de Website in een commerciële of professionele hoedanigheid mogelijk niet conform de verzekering van de Vervoerder is. De aansprakelijkheid van Peer is beperkt in overeenstemming met deze voorwaarden. Peer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor een schending van een overeenkomst tussen Leden of een schending van deze voorwaarden door een Lid, inclusief als een Vervoerder (in geval van schending van deze voorwaarden) via de Website Diensten in een professionele of commerciële hoedanigheid aanbiedt (wat mogelijk niet conform zijn of haar verzekering is). Het is aan de Leden om waakzaam te blijven en ervoor te zorgen dat er geen Diensten op commerciële basis worden aangeboden.

Status van Peer

Peer noch de Website bieden transportdiensten aan. De Website is een communicatieplatform voor Leden die onderling afspraken kunnen maken. Peer komt niet tussenbeide bij Zendingen, bestemmingen of tijdstippen. De overeenkomst tot pakketbezorging is tussen de Afzender en de Vervoerder. Peer is geen partij in de overeenkomst of transactie tussen Leden. Peer is dan ook niet aansprakelijk voor kwesties met betrekking tot een tussen Leden overeengekomen Zending. Peer is geen bemiddelende partij voor een Lid en zal ook niet als dusdanig handelen. Met betrekking tot de inning van de Bijdrage in de kosten in overeenstemming met paragraaf 2.3 en 2.4 hieronder, zal Peer niet als een bemiddelaar optreden voor een gebruiker. Een schending van deze voorwaarden leidt tot de onmiddellijke schorsing van het gebruikersaccount van een Lid en ook de toegang tot Diensten wordt ingetrokken.

2.3 Zendingen en betalingen

Peer biedt een Dienst aan die Leden in staat stelt om direct contact met elkaar op te nemen om een Zending te organiseren, door een afhaal- en bezorgpunt af te spreken en afspraken te maken (inclusief grootte van pakket, Bijdrage in de kosten etc.). Peer treedt niet op als bemiddelaar namens haar Leden. Onder voorwaarde van betaling van de Boekingsprijs door de Afzender, kunnen Bijdrage in de kosten van de Afzender namens de Vervoerder worden geïnd via de Website door Peer, in lijn met de voorwaarden zoals hieronder weergegeven. Indien de Bijdrage in de kosten wordt geïnd door Peer, is de annuleringsregeling zoals weergegeven in paragraaf 2.4 van toepassing (Annuleringsregeling). Zoals weergegeven in paragraaf 2.4 (Annuleringsregeling), zal Peer met geen enkele partij contact opnemen en zal Peer ook geen stappen ondernemen om de Zending te beheren. De Dienst wordt door Afzenders en Vervoerders beheerd.

2.4 Annuleringsregeling

Peer kan haar Leden een annuleringsregeling aanbieden, om op die manier bij te dragen aan het verminderen van het risico van annulering van een Zending of van het niet-betalen van de Bijdrage in de kosten. Dit betekent echter niet dat Peer op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden tegenover haar Leden wanneer één van die risico's intreedt, behalve wanneer de Bijdrage in de kosten niet wordt betaald, in lijn met hetgeen hieronder is weergegeven.

De annuleringsregeling:

 • geeft de Vervoerder het recht om een vergoeding te ontvangen wanneer een Afzender te laat annuleert, indien aan alle hieronder weergegeven voorwaarden is voldaan; of 
 • verzekert dat de Bijdrage in de kosten enkel wordt ontvangen door de Vervoerder, wanneer de Zending is uitgevoerd, indien aan alle hieronder weergegeven voorwaarden is voldaan.

Peer behoudt zich het recht voor om de annuleringsregeling naar eigen oordeel niet aan te bieden.

1. Voorwaarden voor de Annuleringsregeling

Op voorwaarde dat de Boekingsprijs is betaald, is de annuleringsregeling van toepassing op de volgende Zendingen:

 • een eenzijdige rit waarvoor een specifieke advertentie is gemaakt op de Website en die bestaat uit een ad hoc reis die slechts één keer voorkomt op een bepaalde datum en op een bepaald tijdstip voor een specifiek punt van vertrek en aankomst; en 
 • die een afstand van ten minste 75 kilometer bedraagt.

2. Het tot stand komen van een Zending

De Vervoerder en de Afzender plaatsen alle relevante informatie over de bezorging op de Website, waaronder de datum en het tijdstip van vertrek en de plaatsen van bestemming, de omvang van hetgeen verzonden en bezorgd moet worden, de Bijdrage in de kosten voor de bezorging en alle overige relevante voorwaarden. De Afzender kan slechts via de Website een Zending overeenkomen door online met een bank- of creditcard de Boekingsprijs te betalen. Peer zal daarna een bevestigingsmail versturen aan zowel de Vervoerder als de Afzender, waarmee de Zending door ontvangst van Boekingsprijs van de Afzender wordt bevestigd. Zodra een bevestiging van de Zending is verzonden is zal er een afzonderlijke bindende overeenkomst voor de Zending tot stand komen tussen de Vervoerder en de Afzender. Met ingang van de bevestiging van de Zending zullen de Vervoerder en de Afzender ook gebonden zijn aan de aanvullende financiële bepalingen, zoals hieronder weergegeven onder paragraaf 2.4.3 en 2.4.5, tezamen met de annuleringsvoorwaarden van de in aanmerking komende rit zoals hieronder weergegeven onder paragraaf 2.4.4.

Het Lid is bevoegd om de Zending te annuleren wanneer de identiteit van de Vervoerder of de Afzender niet overeenkomt met hetgeen op de Website is vermeld. De Vervoerder is jegens de Afzender gehouden om de Zending op de afgesproken datum, tijd en plaats uit te voeren zoals hij of zij deze op de Website heeft geadverteerd.

Betaling van de Afzender voor een Zending

De Afzender zal binnen zeven dagen na de bezorging van de Zending via het dashboard op de Website aan Peer bevestigen dat hij of zij gebruik heeft gemaakt van de Dienst die door de Vervoerder is verleend. Na het aflopen van deze periode van zeven dagen en tenzij anders is overeengekomen door de Afzender, zal de Afzender geacht worden van de Dienst gebruik te hebben gemaakt en te hebben ingestemd met de opeisbaarheid van diens Bijdrage in de kosten voor de Zending door de Vervoerder en de opslag door Peer. Zodra de passagier de toestemming om te betalen heeft gegeven of wordt geacht te hebben gegeven doordat de periode van zeven dagen na bezorging is afgelopen, zal de gebruikersaccount van de Vervoerder een melding tonen van de Bijdrage in de kosten te betalen door de Afzender en is Peer gerechtigd om de opslag te ontvangen. Indien de toestemming om te betalen expliciet door de passagier is gegeven, mag de Vervoerder Peer op betaling van de Bijdrage in de kosten aanspreken en zal Peer het bedrag binnen vijf werkdagen na het indienen van het verzoek via de Website door de bestuurder overschrijven op diens bankrekening. In elk ander geval en in het bijzonder in het geval (maar niet beperkt tot het geval) dat de de Afzender wordt geacht zijn of haar toestemming om te betalen te hebben gegeven, zal Peer het bedrag binnen één kalendermaand volgende op de datum van bezorging betalen via bankoverschrijving. Betalingen worden slechts aan de Vervoerder verricht indien deze zijn of haar bankgegevens aan Peer beschikbaar stelt. De bankgegevens van de Vervoerder worden opgeslagen onder "Profiel">"Bankgegevens" en zijn niet openbaar. Peer zal het verschuldigde bedrag slechts via bankoverschrijving betalen, waarbij iedere betaling in cash of via cheque wordt uitgesloten. Peer kan niet aansprakelijk worden gehouden jegens de Vervoerder voor enig verlies dat bestaat uit het uitblijven van betaling aan de Vervoerder indien voor welke reden dan ook het bedrag dat door de Afzender moet worden betaald niet is ontvangen door de Vervoerder of dient te worden teruggestort aan de Afzender, zoals in het geval van onvolledige gelden, frauduleus gebruik van de creditcard van de Afzender, het creditcard bedrijf of de bank van de Afzender die de betaling niet juist hebben overgemaakt of het uitblijven van enige betaling aan de zijde van Peer in het geval van overmacht. De Vervoerder is eraan gehouden om in dergelijke gevallen de ontvangen gelden aan Peer te retourneren.

1. voorwaarden voor betaling indien een Zending wordt geannuleerd

De Vervoerder en de Afzender komen overeen zich te houden aan de voorwaarden voor betaling van enige vergoeding van de Afzender of compensatie van de Vervoerder (geheel of gedeeltelijk) voor het geval een Zending na de bevestiging wordt geannuleerd, zoals hieronder weergegeven:

Indien de annulering van een Zending wordt (geacht te zijn) veroorzaakt door de Vervoerder of door de Afzender onder de hieronder weergegeven voorwaarden (zonder daarmee afbreuk te doen aan andere voorwaarden zoals weergegeven in deze Voorwaarden): 

 • indien de Afzender meer dan 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd van het pakket annuleert, heeft hij/zij recht op een terugbetaling van de Boekingsprijs minus de opslag. De Vervoerder ontvangt voor dat geval geen compensatie;
 • indien de Afzender binnen 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd van het pakket annuleert, heeft hij/zij recht op een terugbetaling van 50% (vijftig procent) van de Boekingsprijs minus de opslag en heeft de Vervoerder recht op de overige Bijdrage in de kosten van de Afzender (zijnde 50% van de Bijdrage in de kosten);
 • indien de Afzender op of na de afgesproken ophaaltijd annuleert, of indien het pakket niet binnen 30 minuten na de afgesproken tijd op het ophaalpunt beschikbaar is, heeft de Vervoerder recht op de volledige Boekingsprijs, minus de opslag. De Afzender ontvangt voor dat geval geen compensatie.

2. aanvullende financiële voorwaarden

Alle gelden die door Peer onder deze voorwaarden zijn ontvangen als Boekingsprijs worden op een afzonderlijke bankrekening door stichting Derdengelden Peer beheerd ten gunste van de Vervoerder, totdat deze dienen te worden uitbetaald aan de Vervoerder of Peer. Iedere betaalopdracht door een Lid in overeenstemming met deze voorwaarden is onherroepelijk en zal door de bank worden uitgevoerd. De Afzender en de Vervoerder stemmen ermee in dat geen rente zal worden uitbetaald over de gelden die op de afzonderlijke deposito bankrekening van Stichting Derdengelden Peer worden gehouden. Om de effecten van creditcardfraude te minimaliseren en het witwassen van geld te voorkomen, stemmen de Leden ermee in dat zij op verzoek van Peer en/of Stichting Derdengelden Peer en/of de betreffende bancaire instelling en meer in het algemeen iedere bevoegde juridische of administratieve autoriteit iedere informatie die nodig is ter vaststelling van hun identiteit beschikbaar stellen, waaronder begrepen ieder bewijs van identiteit en adres. Indien een onmiddellijke reactie op dergelijke verzoeken uitblijft, stemmen de Leden ermee in dat Peer en/of Stichting Derdengelden Peer gerechtigd is om alle stappen te ondernemen die zij passend acht, waaronder het bevriezen van betalingen die onder dergelijke voorwaarden gedaan moeten worden en/ of de schorsing van Diensten. Geen betaling zal worden verricht aan een Vervoerder op een banknummer dat niet onder zijn of haar naam geopend is.

2.5 Verplichtingen van de bestuurder en passagier

Verplichtingen van de Vervoerder

De Vervoerder gaat ermee akkoord:

 • om op tijd en op de afgesproken plaats op te dagen;
 • zorgvuldigheid en voorzichtigheid te betrachten wat betreft het pakket;
 • om de Afzender onmiddellijk op de hoogte te brengen van een wijziging met betrekking tot het vervoer. Als de Vervoerder beslist om een aspect van de bezorging te veranderen, zal de Vervoeder alles in het werk stellen om contact op te nemen met de Afzender om de goedkeuring van de wijziging te verkrijgen. Als een Afzender de wijziging niet aanvaardt, heeft die recht op een volledige terugbetaling van de Bijdrage in de kosten zonder dat hij de Afzender een compensatie is verschuldigd;
 • De Vervoerder moet zich te allen tijde aan de gedragscode houden;
 • De Vervoerder moet minstens 30 minuten na het afgesproken tijdstip op de plaats van afspraak op het pakket wachten (we verwachten echter dat de Afzender stipt op tijd is dan wel dat het pakket op de afgesproken tijd en plaats door de Vervoerder kan worden afgehaald).

Verplichtingen van de Afzender

De Afzender gaat ermee akkoord:

 • om op tijd en op de met de Vervoerder afgesproken plaats aanwezig te zijn, en/of - het pakket dat bezorgd moet worden op tijd en op de afgesproken plaats voor de Vervoerder beschikbaar te houden;
 • om de Vervoerder en Peer onmiddellijk op de hoogte te stellen van een annulering.;
 • om zich te allen tijde aan de gedragscode te houden;
 • om minstens 30 minuten na het afgesproken tijdstip op de plaats van afspraak op de Vervoerder te wachten;
 • om de Boekingsprijs te betalen. Als de Afzender en/of de Vervoerder zich niet aan deze of andere Voorwaarden houdt, behoudt Peer zich het recht voor om informatie met betrekking tot die schending te bewaren en die informatie op het online profiel van Leden te publiceren of te onthullen en om de toegang van het Lid tot de Website te schorsen of in te trekken.

2.6 Verzekering

De Vervoerder gaat ermee akkoord en stelt alles in het werk om een verzekering af te sluiten, die de Zending dekt waaronder voor diefstal, verlies, vermissing of beschadiging tot een waarde van minimaal € 500,00 (inclusief, een verzekering die alle internationale tussenstops van het transport dekt). De Vervoerder gaat ermee akkoord om vóór het transport alle bewijzen van de volledige geldigheid van zijn of haar verzekeringspolis aan de Afzender voor te leggen, als die laatste dat vraagt. De Vervoerder moet ook in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en zijn eigen auto hebben of het recht hebben om de auto in kwestie te besturen. Bovendien moet de auto over een geldig keuringsbewijs beschikken. De Afzender heeft te allen tijde het recht om de verzekering van de bestuurder, inschrijvingsbewijs van de auto, rijbewijs en keuringsbewijs te vragen. Peer biedt geen garanties of zekerheid en het is de verantwoordelijkheid van de Afzender en de Vervoerder om te controleren of zijn of haar verzekering voldoende dekking biedt. De Vervoerder en de Afzender zijn er zich van bewust dat de niet-commerciële standaard verzekeringspolissen kunnen weigeren om verlies of schade te dekken in het geval dat de Vervoerder winst maakte of probeerde te maken. Behalve de Bijdrage in de kosten mag de Vervoerder aan de Afzender geen geld vragen en de Vervoerder mag in geen geval winst maken. Bijgevolg zal de Vervoerder alles in het werk stellen om zijn of haar kosten te berekenen (brandstof, tol, onderhoud, herstelling, waardevermindering en verzekering van de auto). Als de Vervoerder toch winst maakt, of als de verzekeraars om de een of andere reden een claim ten gevolge van een Zending verwerpen of weigeren te aanvaarden, is de Vervoerder verantwoordelijk voor de financiële gevolgen, verlies of schade en is Peer in geen geval daarvoor aansprakelijk. Peer behoudt zich het recht voor om het account van een Lid, inclusief het weergegeven geldbedrag te schorsen en om de bevoegde instanties op de hoogte te brengen van professionele activiteiten.

2.7 Beheer van geschillen tussen Leden

Peer voorziet voor haar Leden in een online Dienst voor het oplossen van geschillen. Deze Dienst is niet bindend. Peer is niet verplicht om geschillen op te lossen en deze Dienst wordt naar goeddunken van Peer aangeboden en kan bijgevolg te allen tijde worden ingetrokken. Als een geschil niet wordt opgelost, behoudt Peer zich het recht om alle bedragen die door de Afzender zijn betaald in te houden, tot er een schikking tussen de Afzender en de Vervoerder is getroffen of tot wanneer er een definitieve rechterlijke beslissing is uitgesproken.

2.8 Registratie van mobiele nummer

Om het vertrouwen te bevorderen, maar ook om typefouten en verkeerde nummers te vermijden, kunnen Leden hun mobiele nummer registreren. Dit doen ze door hun mobiele nummer aan Peer te geven, waarna ze een sms met een code van vier cijfers ontvangen die ze op de Website kunnen registreren. Deze Dienst is gratis, behalve de mogelijke kosten, die de gsm-operator aanrekent voor het ontvangen van sms'jes.

2.9 Internationale Bezorgingen en internationale reserveringen

Via de Website kunnen ook reserveringen voor internationale Zendingen worden gemaakt. Een internationale Zending is een Zending waarbij het bezorgadres buiten Nederland is gelegen. Als er een internationale Zending wordt gereserveerd, moeten Vervoerders ervoor zorgen dat hun verzekering ook vervoer buiten Nederland dekt. De Vervoerder moet er ook voor zorgen dat zijn of haar auto voldoet aan alle in het buitenland geldende regels en beperkingen.

3. Aansprakelijkheid

Peer is geen partij bij de overeenkomst tussen een Afzender en Vervoerder en is dus niet aansprakelijk, tenzij het verlies of de schade het gevolg is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid door Peer.

Peer is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van:

 • inaccurate of onvolledige informatie die door een Lid werd verschaft;
 • het annuleren van een Zending door een Afzender of Vervoerder;
 • het niet-betalen van de Bijdrage in de kosten; 
 • fraude, bedrog of het niet-nakomen van de plichten of het schenden van één van deze Voorwaarden door een Vervoerder of Afzender vóór, tijdens, of na de Zending.

Peer is niet aansprakelijk voor financieel of economisch verlies. Verder is Peer ook niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals verlies van reputatie, verlies van overeenkomst, verlies van winst, verlies van verwachte besparingen of verlies van opportuniteit ten gevolge van de door Peer aangeboden Diensten al dan niet opgelopen ten gevolge van nalatigheid of onzorgvuldig handelen door Peer. Als Peer niet binnen 1 maand nadat de Zending is uitgevoerd, op de hoogte is gebracht van een ingediende claim, is Peer niet aansprakelijk voor welk aspect dan ook van de Zending. Peer is niet aansprakelijk voor overlijden of persoonlijk letsel. Rekening houdend met het feit dat Vervoerders verplicht in het bezit moeten zijn van een geldige verzekering, die de Zending dekt en het feit dat de Dienst van Peer zich beperkt tot het samenbrengen van Vervoerders en Afzenders, is de uitsluiting dan wel beperking van de aansprakelijkheid, zoals hierboven vernoemd, niet onredelijk bezwarend.

4. Algemene voorwaarden

4.1 Schorsen of intrekken van de toegang tot de Website

In het geval dat een Lid alle of een deel van deze Voorwaarden niet nakomt, erkent en aanvaardt een Lid dat Peer te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, zijn/haar volledige of een deel van de toegang tot de Website (inclusief het gebruikersaccount) tijdelijk of definitief kan onderbreken of schorsen.

4.2 Intellectuele eigendom

De format en inhoud van de Website wordt beschermd door het nationale auteursrecht en het internationale copyright en Peer behoudt al haar rechten met betrekking tot haar auteursrecht/copyright, ongeacht of die in haar bezit is of aan haar wordt toegekend. Alle rechten met betrekking tot geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken (in ons bezit of aan ons toegekend) die op de Website verschijnen, zijn voorbehouden. De Website mag, noch volledig noch gedeeltelijk, worden gereproduceerd, vermenigvuldigd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, geopend of op een andere manier worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peer. Geen enkele partij heeft het recht om delen van de inhoud van de Website systematisch te kopiëren en/of te hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peer. In het bijzonder het gebruik van tools voor datamining, robots, of gelijkaardige tools voor het verzamelen en kopiëren van gegevens (eenmalig of meerdere malen) is strikt verboden.

4.3 Inhoud van de Website die door de Leden wordt voorzien

Door inhoud op de Website te publiceren, geven Leden uitdrukkelijk toestemming aan Peer om de inhoud te publiceren en om deze inhoud voor andere zakelijke doeleinden te gebruiken. We vragen de Leden van de Website uitdrukkelijk om geen lasterlijke, misleidende of beledigende inhoud te publiceren, alsook geen inhoud die de intellectuele-eigendomsrechten van andere personen (bijvoorbeeld copyright) kan schenden. Dergelijke inhoud strookt niet met het beleid van Peer en zij is hier ook niet voor aansprakelijk. Het verantwoordelijke Lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortvloeien en zal aan Peer vergoeden alle schade die zij als gevolg van deze inhoud lijdt. Het verantwoordelijke Lid zal Peer tevens vrijwaren voor aanspraken van derden. Zodra Peer zich bewust is van dergelijke inhoud, zal het alles in het werk stellen om deze inhoud zo snel mogelijk van de Website te verwijderen.

4.4 Partnerwebsites

Peer heeft het recht om informatie op de Website of op de partner websites te kopiëren. In het bijzonder advertenties op een van de websites, die door Peer of samen met Peer worden onderhouden, kunnen op andere websites die door Peer of samen met Peer worden onderhouden, worden gekopieerd.

5. Wetgeving en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en daarom zijn alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden onderworpen aan Nederlands recht. De verplichtingen uit deze voorwaarden, alsook geschillen daaromtrent zullen naar Nederlands recht worden uitgevoerd dan wel beslecht. Geschillen voortvloeiende uit de onderhavige voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

6. Updateprocedure

Deze voorwaarden mogen te allen tijden worden bijgewerkt. De datum waarop deze voorwaarden in werking treden staat op dit document. Het wordt aanbevolen om de actuele versie van deze voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik te maken van de Diensten van Peer.

Deze voorwaarden gaan in per 21-03-2016.